Spolok je záujmové občianske združenie riadne registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.

Cieľom združenia je pomocou systematického výskumu, výkladu a praktizovania oživiť a popularizovať pôvodné európske bojové umenia, analyzovať ich status quo v historickom kontexte strednej Európy. Združenie si ďalej kladie za úlohu budovať pozitívny vzťah členov k cvičeniu, zdravej životospráve a k vlastnej histórii. Cieľom združenia je takisto pozitívne reprezentovať Slovenskú republiku na rôznych medzinárodných podujatiach zaoberajúcich sa historickými európskymi bojovými umeniami.

Stanovy združenia sú dostupné na tomto odkaze.

História a činnosť

Wiltu daz dirß fechten glück
bïß frisch verhalt nit lang die stück
Darzuo hypschlich lachen
und die ernstlichen machen

– Hans Talhoffer, 1459

Počiatky zoskupenia siahajú do roku 2007, kedy sa jeho zakladajúci členovia dali do prvotnej fázy rekonštrukcie umenia. Postupne sa rozširoval o ďalších záujemcov z rôznych kútov Slovenska. V súčasnosti sa počet riadnych členov a externistov pohybuje okolo 50 ľudí.

Činnosť klubu prebieha v dvoch rovinách, a síce v rovine teoretickej a praktickej. Teoretická časť zahŕňa zber a systematickú analýzu dochovaných historických prameňov venujúcich sa šermu a veciam súvisiacim. Analýza spočíva na komplexnej komparácií jednotlivých zdrojov, vymedzeniu rozdielov, transkripcii popr. prekladu pôvodných diel.

Praktická činnosť spočíva v aplikácií teoretických poznatkov do praxe. Intenzívnym cvičením sa snažíme čo najvernejšie približovať k umeniu tak, ako ho zachycujú dobové dokumenty. Takisto sa snažíme vymedziť jeho praktickú podstatu a nájsť mu miesto v dnešnej dobe, kedy sú chladné zbrane viac symbolom ako nástrojom a spôsobom riešenia. Súčasťou praxe je aj konfrontácia poznatkov a spolupráca s inými zoskupeniami v najrôznejších smeroch. Členovia spolku sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach a turnajoch. BŠS taktiež organizuje najväčší lokálny turnaj, Bratislavský Fecht. Výstupom združenia sú takisto prednášky, sústredenia a organizácia rôznych eventov etc. V neposlednom rade dáva svojim členom možnosť na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie a kultúrne i spoločenské vyžitie najrôznejšieho charakteru.

Pri stručnom vymedzení predmetu a metód zoskupenia je potrebné uviesť aj body a záležitosti, ktorým sa spolok nevenuje. Spolok ako celok sa nevenuje scénickej ani LH prezentácii života a udalostí stredovekej Európy. Nezúčastňuje sa teda vystúpení, bitiek ani táborenia. Nerekonštruuje odevy (leda pre potreby praktickej konfrontácie) a necvičí a nenabáda svojich členov pre Larpy a podobné udalosti. Jeho činnosť je zameraná výhradne na cvičenie a kultivovanie bojových remesiel a nachádzaniu ich miesta v 21. storočí, ich propagáciu nevynímajúc.