Spomedzi diel, ktoré patria do tzv. jadra Lichtenauerovej náuky[1], resp. tradície, zaujíma dielo spísané Hansom von Speyer špecifické miesto. Jednak ide o pomerne neskorý prepis, vyhotovený podľa všetkého v roku 1491, ktorý však obsahuje niekoľko originálnych rozšírených komentárov a fínt, ktoré sa nenachádzajú v iných verziách. Nevieme, či je autorom týchto rozšírení samotný Hans, je však možné, že predlohou danej verzii bolo iné, komplexnejšie dielo než Jud Lew, s ktorým má meč najpodobnejší základ.

Podľa  dostupných informácií[2] bol Hans von Speyer pisár, ktorý žil v druhej polovici 15. storočia. Iná zmienka o rovnako nazvanej osobe hovorí, že sa istý Hans von Speyer podieľal na vytvorení typu písma pre Gutenbergovu 42 riadkovú Bibliu, nemusí sa však jednať o jednu a tú istú osobu. Aktuálne sa originál tohto spisu nachádza v Univerzitnej knižnici mesta Salzburg.

Manuskript obsahuje okrem iného ako prvý záznam novej náuky podľa majstra Martina Sybera, ktorý môžeme nájsť ešte v minimálne dvoch ďalších manuskriptoch. Jeden z nich bol vyhotovený napr. Joachimom Meyerom. Zaujímavosťou tejto náuky je, že proklamuje to najlepšie od majstrov z Uhorska, Čiech, Talianska, Francúzska, Anglicka, Nemecka, Ruska, Pruska, Grécka, Holandska, Provantu a Švédska. Nakoľko však nie sú dostupné komentáre, môžeme pomocou iných znalostí iba hádať a dedukovať, čo chcel majster svojimi veršami povedať.

Mimo ďalších náuk, ako je zápas majstra Otta, náuk o boji v zbroji od viacerých autorov tiež manuskript obsahuje verše a komentáre dlhého noža, resp. tesáku majstra Lecküchnera. Tie kvôli svojej rozsiahlosti tvoria najväčšiu časť fechtbuchu, a to fóliá 46r-117r. Ich zhodu s pôvodnými dielami od Lecküchnera nevieme porovnať.

Tento manuskript sme si vybrali najmä kvôli existencii viacerých komentárov, ktoré sa nenachádzajú inde a taktiež kvôli hravej forme, ktorou je spísaný. Umelecká kvalita veršov a komentárov síce nedosahuje uhladenosť Cod. 44 A 8[3], napriek tomu môžeme dedukovať, že autor či pisár bol vzdelaný človek. Spolu so spomínaným 44 A 8 patrí k najrozsiahlejším čisto textovým dielam, ktoré sa zaoberajú stredovekým šermom. Meno Hans von Speyer sa nachádza v manuskripte celkovo tri krát, a síce na fóliu 44r, 117r a 158r, vždy ako podpis.

Našou snahou je podať čo najrozumiteľnejší preklad, ktorý nemusí nutne a striktne nasledovať pôvodné dielo. Niektoré vety alebo slová sú preto prehodené tak, aby bolo možné preklad čítať čo najplynulejšie. Celkový význam bol však samozrejme ponechaný. Terminológiu sme ponechali zväčša v pôvodnom znení tam, kde sa jedná o pojem, ktorý vyjadruje kategóriu. Niektoré slovesá sme tiež poslovenčili, aby sme sa jednak vyhli častému striedaniu toho istého slova, ale tiež preto, aby šlo o malú mnemotechnickú pomôcku pre pôvodné nemecké názvoslovie. Nie sme zástancami úplného prekladu terminológie, čiastkové preklady však často uvádzame v poznámkach.

Nech vám teda padne preklad na úžitok. V prípade otázok, nejasností alebo nezrovnalostí prosím upovedomte autora.

Preklad vo verzii PDF sťahujte tu (1257kb)


[1] rozumieme tým Ringecka, Danziga, Lewa a Speyera, Goliatha, Lichtenauer MS a čiastočne HS 3227a

[3] tzv. Peter von Danzig